Outdoor Stations Of The Cross

English
Station 1Station 2Station 3Station 4Station 5Station 6Station 7
Station 8Station 9Station 10Station 11Station 12Station 13Station 14
Chinese
第一处第二处第三处第四处第五处第六处第七处
第八处第九处第十处第十一处第十二处第十三处第十四处
Tamil
முதலாம் நிலைஇரண் டாம் நிலைமூன்றாம் நிலைநான்காம் நிலைஐந்தாம் நிலைஆறாம் நிலைஏழாம் நிலை
எட்டாம் நிலைஒன்பதாம் நிலைபத்தாம் நிலைபதிରனான்றாம் நிலைபன்னிரண் டாம் நிலைபதிமூன்றாம் நிலைபதினான்காம் நிலையம்
Bahasa Malaysia
Perhentian 1Perhentian 2Perhentian 3Perhentian 4Perhentian 5Perhentian 6Perhentian 7
Perhentian 8Perhentian 9Perhentian 10Perhentian 11Perhentian 12Perhentian 13Perhentian 14

WAY OF THE CROSS INSPIRED BY THE REFLECTION AND PRAYER OF SAINT ALPHONSUS DE LIGUORI

Station 1

JESUS IS CONDEMNED TO DEATH
Consider how Jesus, after having been scourged and crowned with thorns, was unjustly condemned by Pilate to die on the Cross.

O my Jesus, it was not Pilate, no, it was my sins that condemned You to die. I implore You to help me in my life’s journey towards eternity.

Station 2

JESUS BEARS THE CROSS
Consider how Jesus, in making this journey with the Cross on His shoulders, thought of us, and for us, offered to His Father the death He was about to undergo.

My most beloved Jesus, I accept all the trials that come my way. I implore You, by the merits of the pain You suffered in carrying Your Cross, to give me the necessary help to carry mine with perfect patience and endurance.

Station 3

JESUS FALLS FOR THE FIRST TIME
Consider Jesus’ torn flesh and pierced head. With so much blood lost and such a great load upon His shoulders… Jesus falls.

My beloved Jesus, it is not the weight of the Cross, but my sins, which have made You suffer so much pain. By the merits of this first fall, deliver me from the misfortune of falling into mortal sin.

Station 4

JESUS MEETS HIS MOTHER
Consider Jesus meeting His mother on this journey. Their eyes meet and their looks became like arrows piercing those hearts which loved each other so tenderly.

My most loving Jesus, by the sorrow You experienced in this meeting, grant me the grace of devoted love for Your most holy Mother. And You, my Queen, overwhelmed with sorrow, please continue to intercede for us.

Station 5

JESUS IS HELPED BY SIMON
Consider how the Jews, wanting a humiliating death for Jesus on the Cross, forced Simon the Cyrenian to carry the Cross for the Lord to avoid Jesus from dying on the way to Calvary.

Sweet Jesus, I will not refuse the Cross, as the Cyrenian did; I accept it; I embrace it. I accept in particular the death You have destined for me; with all the pains that may accompany it; I unite it to Your death. You died for the love of me; I will die for the love of You.

Station 6

VERONICA WIPES THE FACE OF JESUS
Consider how Veronica, seeing Jesus’ face bathed in sweat and blood, and using a cloth, wiped His face, leaving an impression of His holy countenance.

My most beloved Jesus, Your face was beautiful before, but in this journey, it has been disfigured. My soul also was once beautiful, when it received Your grace at Baptism; but now disfigured by my sins; You alone, my Redeemer, can restore me.

Station 7

JESUS FALLS A SECOND TIME
Consider the second fall of Jesus under the weight of the Cross – a fall that renews the pain of all the wounds of our afflicted Lord.

My most gentle Jesus, how many times You have pardoned me, and how many times have I fallen again, and offended You! By the merits of this new fall, give me the grace to persevere until death.

Station 8

JESUS SPEAKS TO THE WOMEN
Consider how those women would have felt seeing Jesus in such a pitiable state. But instead of self-pity, Jesus says to them, “Weep not for Me, but for your children.”

My Jesus, laden with sorrows, I weep for the offences I have committed against You, because of the pains and displeasure they have caused. It is Your love, more than the fear of hell, which causes me to weep for my sins.

Station 9

JESUS FALLS A THIRD TIME
Consider Jesus at this stage of his journey. His weakness was extreme and the cruelty of His executioners was excessive. With scarce strength to move, Jesus falls for the third time.

My Jesus, although weak, you suffered going to Calvary. Give me strength to conquer all human disrespect, and all my wicked passions, which have led me to despise Your friendship.

Station 10

JESUS IS STRIPPED OF HIS GARMENTS
Consider the stripping of Jesus’ garments. Even His dignity was not spared as the soldiers strip-off Jesus’ last remaining clothes violently and divided them among themselves.

My Jesus, by the merits of the torment you have felt, help me to strip myself of all affection to things of earth, in order that I may place all my love in You.

Station 11

JESUS IS NAILED TO THE CROSS
Consider how Jesus, being nailed to the Cross, extended His hands and offered to His Eternal Father the sacrifice of His death for our salvation.

My Jesus, nail my heart to Your feet, that it may ever remain there, to love You, and never leave You again.

Station 12

JESUS DIES ON THE CROSS
Consider how Jesus, after three hours of agony on the Cross, consumed with anguish, abandons Himself to the weight of His body, bows His head, and dies.

O my dying Jesus, I kiss the Cross on which You have died for the love of me, as Your death is my hope.

Station 13

JESUS IS TAKEN DOWN FROM THE CROSS
Consider how, after Jesus’ body was taken down from the Cross, He was placed in His mother’s arms, who received Him with such tenderness and pressed Him to her aching heart.

O Mother of Sorrow, for the love of Your Son, accept me and pray for me. And You, my Redeemer, since You died for me, permit me to love You with all my heart; for I wish only You, and nothing more.

Station 14

JESUS IS LAID IN THE TOMB
Consider how the disciples carried the body of Jesus to bury it, accompanied by His holy Mother. They then close the tomb, and all withdrew…

Oh, my Jesus, I know you will rise again on the third day. I implore You, make me rise gloriously with You on the last day, to be always united with You in heaven, to praise You and love You forever.

As I complete this Way of the Cross now, and await for you to rise again on Easter, I just want to tell you that I love You, my beloved Jesus; I repent with my whole heart for having offended You. Never permit me to separate myself from You again. Grant that I may love You always; and then do with me what You will. Amen!


苦路善功 源自圣阿丰索的反省和祈祷

第一处

耶稣被判死刑
想一想耶稣被鞭打和戴上棘冠后,如何被比拉多不公正地判死在十字架上。

噢,我的耶稣,不,不是比拉多,而是我的罪判了祢死刑。恳求祢在我的人生旅途上帮助我,使我得以走向永生。

第二处

耶稣背负十字架
想一想耶稣在背负着十字架的途中,仍想到了我们,并为我们向天父献上祂即将经历的死亡。

我最亲爱的耶稣,我愿意接受所有将面临的考验。藉着祢背负十字架的痛苦所带来的功绩,我恳求祢给予我需要的帮助,以完全的耐心和毅力去背负我的十字架。

第三处

耶稣第一次跌倒
想一想耶稣血肉模糊的全身和刺破的头。祂流失了那么多鲜血,肩上还得背着那么沉重的十字架……耶稣跌倒了。

我亲爱的耶稣,不是十字架的重量,而是我的罪,使祢遭受如此多的痛苦。藉着这第一次跌倒的功绩,求祢把我从坠入死罪的不幸中解救出来

第四处

耶稣遇见祂的母亲
想一想耶稣在路途中遇见祂母亲的情景吧。他们四目相投时,目光像箭一样射穿了彼此深爱的心。

我最亲爱的耶稣,藉着祢在这次相遇中所经历的痛苦,请赐我恩宠去恭敬祢至圣的母亲。玛利亚,我的母后,痛苦之母,请继续为我们转祷

第五处

西满帮助耶稣
想一想犹太人如何为了要让耶稣羞辱地死在十字架上,而强迫基勒乃人西满帮助耶稣背负十字架,以避免耶稣在往加尔瓦略山途中死去。

亲爱的耶稣,我不会像基勒乃人西满那样拒绝十字架;我接纳它;我拥抱它。我尤其接受祢为我预定了的死亡,包括所有可能伴随的痛苦;我把这些痛苦与祢的死亡结合在一起。祢为了爱我而死;我也要为爱祢而死。

第六处

韦洛尼加擦拭耶稣圣容
想一想韦洛尼加看到了耶稣满脸的汗水和血后,如何上前用一块布擦拭祂的脸,留下了祂神圣面容的印迹。

我最亲爱的耶稣,祢的面容原是俊美的,但在这苦难的过程中,它已毁不成形。当我的灵魂在洗礼中接受祢的恩宠时,它也曾经是美丽无瑕的;但现在却被我的罪玷污了;我的救主啊,唯有祢才能使我复原。

第七处

耶稣第二次跌倒
想一想耶稣在十字架的重压下,第二次跌倒了;这一跌,我们已受尽折磨的主,再次经历每道伤口撕心裂肺的疼痛。

我最慈爱的耶稣,祢曾宽恕了我无数次,我却又屡次跌倒,不断冒犯祢!藉着这再次跌倒的功绩,请赐予我恩宠,以便能坚持,至死不再犯。

第八处

耶稣劝告都城妇女们
想一想都城妇女们看到耶稣的悲惨状态,她们是多么的难过,捶胸痛哭。但是耶稣并不自怜自艾,反而对她们说道:“不要为我哭泣,但要为你们的儿女哭泣。

我的耶稣,我满心忧愁,为我对祢所犯下的罪行哭泣,因为这些罪造成了许多痛苦和不安。让我因祢的爱为自己的罪行哭泣,更甚于因对地狱的恐惧而为自己的罪行哭泣。

第九处

耶稣第三次跌倒
想一想在这段旅途中的耶稣。祂已是极其虚弱无力,刽子手更是极度过分的残酷。由于筋疲力尽,耶稣第三次跌倒了。

我的耶稣,虽然筋疲力尽,祢仍忍受着,继续走向加尔瓦略山接受苦刑。求祢赐我力量,使我能战胜一切对人类的不尊重,和我的一切邪恶情欲,这些情欲使我轻视了祢的友情。

第十处

耶稣被剥去祂的衣服
想一想耶稣被剥去衣服的那一刻。士兵们粗暴地剥去耶稣最后剩下的衣服,撕开每人各拿一份,丝毫不顾及祂的尊严。

我的耶稣,因祢所受的苦难,求祢帮助我除去我对世上一切事物的贪恋,好叫我把我所有的爱都放在祢身上。

第十一处

耶稣被钉在十字架
想一想耶稣被钉在十字架上时,如何伸出祂的双手,向祂永恒的天父献上祂为拯救我们而以祂的死亡做出的牺牲。

我的耶稣,把我的心钉在祢的脚上,使我心永远留在祢那里,为爱祢,永不离开祢。

第十二处

耶稣死在十字架上
想一想耶稣在十字架上挣扎了三个小时之久,被痛苦吞噬,祂全然交付后,低下了头,死了。

噢,我垂死的耶稣,我亲吻祢为爱我而死的那个十字架,因为祢的死亡是我的希望。

第十三处

耶稣从十字架上被卸下
想一想,当耶稣的遗体从十字架上被卸下时,祂是如何被安放在祂母亲的怀里。圣母无比温柔地拥抱着耶稣,把祂紧紧地搂靠在她那极其疼痛的心怀。

噢,痛苦之母,因妳圣子的爱,请接受我并为我祈祷。耶稣,我的救主,既然祢为我死了,请允许我全心全意地爱祢;因为除了祢,我别无所求。

第十四处

耶稣被安葬在墓穴中
想一想门徒们如何抬着耶稣的遗体去埋葬,而圣母就陪伴在旁。他们把墓口堵住后,就都离开了…

噢,我的耶稣,我知道祢会在第三日复活。我恳求祢,让我在末日光荣地与祢一同复活,在天堂与祢常相结合,永永远远地赞美祢、爱慕祢。

我亲爱的耶稣,如今我已完成了这十字架苦路,在等待祢于复活节复活的当儿,我只想告诉祢,我爱祢;我由衷地为冒犯了祢而真心忏悔。请永远不要允许我再与祢分离。帮助我永远爱祢,且在一切事上顺服祢的旨意。阿们!


சிலுவைப் பாதை (புனித அல்போன்ஸ் விகோரி அவரக்ளின் சிந்தனை மற்றும் இறைவேண்டலை தழுவி உருவாக்கப்பட்டது)


JALAN SALIB DIINSPIRASIKAN DARIPADA RENUNGAN DAN DOA OLEH SAINT ALPHONSUS DE LIGUORI

Perhentian 1

YESUS DIHUKUM MATI
Bayangkan bagaimana keadaan Yesus yang setelah disebat dan dimahkotai duri, dijatuhi pula hukuman mati diatas kayu salib secara tidak adil oleh Pilatus.

Ya Yesus, Pilatus bukanlah penyebab Engkau dihukum mati melainkan kerana dosa-dosaku. Aku mohon pada-Mu untuk membimbingku dalam hidupku menuju ke kehidupan abadi.

Perhentian 2

YESUS MEMIKUL SALIB
Bayangkan keadaan Yesus dalam melakukan perjalanannya, sambil memikul beban salib yang berat, masih sempat memikirkan kita, untuk kita dan sekaligus menawarkan diri kepada Allah Bapa akan kematian yang bakal Dia tempuhi.

Yesusku terkasih, aku menerima segala percubaan yang terjadi sepanjang perjalananku ini.Aku mohon kepadaMu, melalui kesakitan yang Engkau alami dalam memikul salib-Mu demi memberikanku pertolongan seadanya dalam memikul salibku sendiri dengan  penuh kesabaran dan daya tahan.

Perhentian 3

YESUS TERSUNGKUR UNTUK PERTAMA KALINYA
Bayangkan keadaan Yesus dengan daging yang terhiris-hiris dan kepala yang ditusuk duri serta kehilangan darah yang banyak. Yesus tersungkur dipenuhi beban berat.

Yesusku terkasih, bukan kerana beratnya salib itu melainkan kerana dosakulah yang telah membuat Engkau menderita dan begitu amat terluka. Melalui kejatuhan yang pertama ini,bebaskanlah aku dari segala malapetaka yang menjerumuskan aku ke dalam cengkaman dosa.

Perhentian 4

YESUS BERTEMU DENGAN IBU-NYA
Bayangkan pertemuan Yesus dengan ibu-Nya ketika dalam perjalanannya. Saat mereka bertentang mata, seakan terlihat panah menusuk kedua hati yang begitu saling mengasihi.

Yesusku terkasih, melalui kesengsaraan yang Engkau alami dalam pertemuan ini, berikan aku rahmat untuk mengasihi IbuMu tersuci. Dan Bonda Maria Ratu hatiku yang dipenuhi oleh kesengsaraan , jadilah pengantara doa-doa kami.

Perhentian 5

YESUS DIBANTU OLEH SIMON
Bayangkan bagaimana para Yahudi yang mahukan kematian Yesus yang begitu memalukan di kayu salib, memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib demi mengelakkan kematian Yesus selama perjalanan ke gunung Kalvari.

Yesusku yang manis, aku tidak akan menolak salibMu. Sepertimana yang dilakukan oleh Simon dari Kirene, aku mahu menerima secara khusus kematian yang Engkau rencanakan dalam hidupku. Bertemankan segala bentuk kesengsaraan, akum ahu menyatukannya dengan kematianMu. Engkau wafat kerana kasihmu padaku. Oleh itu aku juga mahu mati kerana kasih padaMu.

Perhentian 6

WAJAH YESUS DIUSAP OLEH VERONIKA
Bayangkan bagaimana Veronika, saat melihat Yesus bermandikan peluh dan darah, menggunakan secebis kain mengusap wajah Yesus, lalu tertinggallah kesan wajah yang begitu suci pada kain yang digunakannya itu.

Yesusku yang begitu terkasih, wajahmu yang sebelumnya begitu indah sekali kini tercela kerana perjalanan memikul salibMu. Demikian jiwaku indah suatu ketika dahulu saat aku menerima rahmat pembaptisan, namun akhirnya tercela oleh dosa-dosaku. Hanya padaM, sumber penyelamatanku yang dapat menebus segala dosaku.

Perhentian 7

YESUS JATUH UNTUK KEDUA KALINYA
Bayangkan Yesus yang tersungkur kedua kalinya kerana beban salib yang berat. Kejatuhan yang sungguh amat menyakitkan bilur-bilur Yesus yang ditimpa musibah.

Yesusku yang lembut, pengampunanMu padaku tidak  terhitung sungguhpun aku seringkali terjatuh dan melukaiMu. Dengan kejatuhan ini, berikan aku rahmat untuk taat setia padaMu sampai pada saat kematianku.

Perhentian 8

YESUS BERBICARA KEPADA PARA WANITA
Bayangkan bagaimana perasaan para wanita yang melihat keadaan Yesus yang sungguh memilukan. Namun Yesus, tanpa menagih rasa simpati berkata kepada mereka, “Jangan menangisi aku, melainkan tangisilah anak-anakmu”

Yesusku yang sarat dengan kesedihan, aku menangisi segala kesalahan yang kulakukan padaMu. Oleh kerana kasihMu, aku menangisi segala dosa dosaku.

Perhentian 9

YESUS JATUH UNTUK KETIGA KALINYA
Bayangkan keadaan Yesus pada tahap perjalanannya ini. Dia semakin lemah kerana kezaliman algojo yang sungguh keterlaluan. Dengan daya tahan yang semakin lemah, Yesus tersungkur untuk ketiga kalinya.

Yesusku, sungguhpun lemah tetap menuju ke gunung Calvary.Berikan aku segala kekuatan untuk menakluk segala ketidaktaatan manusiawi dan segala keghairahanku yang jahat. Perbuatan-perbuatan inilah yang telah menghina persekutuanku denganMu.

Perhentian 10

PAKAIAN YESUS DITANGGALKAN
Bayangkan bagaimana pakaian Yesus ditanggalkan. Maruahnya tercalar ketika para perajurit secara kejam menanggalkan helaian demi helaian pakaiannya lalu membahagikan pakaian itu diantara sesama mereka.

Yesusku, melalui penghinaan yang Engkau lalui, bantu aku untuk menanggalkan diriku daripada segala ikatan  duniawi, supaya  aku dapat menghidupi segala Kasihmu dalam hidupku.

Perhentian 11

YESUS DISALIBKAN
Bayangkan keadaan Yesus yang disalibkan , menghulurkan tanganNya dan menyerahkan kepada Allah Bapa kasih korban kematianNya demi untuk penyelamatan.

Yesusku, pakukan jiwaku pada kakiMu, supaya ia akan tinggal kekal bersamaMu, terus mengasihMu dan tidak akan meninggalkanMu.

Perhentian 12

YESUS WAFAT DIKAYU SALIB
Bayangkan Yesus yang selama tiga jam menangung keperitan  di kayu salib,  ditelan derita yang amat berat, terkujur kaku oleh keberatan tubuhnya, menundukkan kepalaNya lalu wafat.

Yesusku yang sedang wafat, aku mengucup SalibMu yang menjadi lambang kasihMu , sesungguhnya, wafatMu adalah pengharapanku.

Perhentian 13

YESUS DITURUNKAN DARI SALIB
Bayangkan bagaimana tubuh Yesus setelah diturunkan dari kayu salib. Dia ditempatkan di atas pangkuan ibuNya, menerimaNya dengan begitu lembut sekali lalu memeluknya erat ke dalam hati yang teramat pilu.

Oh Ibu yang berduka, kerana kasih pada PuteraMu, terimalah aku dan doakanlah aku. Dan bagiMu Yesus penyelamatku, kerana wafat bagiku, berikan aku kesempatan untuk mengasihiMu sepenuh hatiku, kerana pengharapanku hanya padaMu.

Perhentian 14

YESUS DIMAKAMKAN
Bayangkan bagaimana para pengikut Yesus memikul tubuh Yesus untuk dimakamkan, sambil  ditemani oleh ibuNya. Mereka menutup kubur itu dan secara perlahan mereka beredar…

Oh Yesusku, aku tahu Engkau akan bangkit pada hari ketiga. Aku mohon padaMu, bangkitkan aku juga bersama kemuliaanMu  pada akhir zaman, untuk dapat bersamaMu di syurga, memujiMu dan mengasihiMu selama-lamanya.

Setelah aku selesai dengan Jalan Salib sekarang ini dan menantikan Kebangkitan-Mu pada Hari Paskah nanti, aku mahu katakan kepada-Mu ya Yesus-ku bahawa aku mencintai-Mu ya Yesus yang aku kasihi; dengan sepenuh hatiku, aku bertaubat kerana telah menyakiti-Mu. Janganlah biarkan aku terpisah daripada-Mu lagi. Berikanlah aku sebuah hati yang senantiasa dapat mengasihi-Mu; dan lakukanlah kepadaku apa yang Engkau kehendaki. Amin